Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Thorning Vandværk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Kjellerup Kommune.

§ 2 – Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 – Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kjellerup Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventueller omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1/2.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen7. Valg af revisorer8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden
.I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8 – Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder.Et sådant bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investering i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 – Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen d. 23/3 2018.

De er godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 13/4 2018. De træder i kraft d. 13/4 2018.

Med virkning fra d. 13/4 2018 overtages fra interessentskabet samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for hvorefter interessentskabet er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der d. 23/3 2018 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet indtræder med virkning fra d. 13/4 2018 i tilsvarende funktioner i Thorning Vandværk a.m.b.a.
Name: underskrift-vedtægt.jpg.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net